Статут школи

ПОГОДЖУЮ
Начальник
управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
Т.В. Ващук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новоград-Волинської
міської ради від 02.08.2018 року №535
Міський голова В.Л.Весельський

СТАТУТ

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 міста Новограда-Волинського Житомирської області

(нова редакція)

м. Новоград-Волинський

2018 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 міста Новограда-Волинського Житомирської області (надалі – заклад) є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Заклад є комунальною власністю територіальної громади міста Новограда-Волинського в особі міської ради. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, фірмові бланки та вивіску встановленого зразка, і є неприбутковим.

Скорочене найменування: ЗОШ № 9.

1.2. Юридична адреса закладу: вулиця Гоголя,9, місто Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700, тел. 5-23-09, 5-32-03.

1.3. Засновником закладу є: Новоград-Волинська міська рада Житомирської області.

1.4. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.5. Головними завданнями закладу є:

1) забезпечення реалізації права громадян на початкову, базову та профільну середню  освіту;                                                                

2) виховання громадянина України;

3) виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

4) формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

5) виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;

6) розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

7) реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

8) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

9) створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та цим Статутом.

 1.7. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.8. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державояяяяяяяю за:

1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни.

1.9. У закладі визначена українська мова навчання, може бути запроваджене поглиблене вивчення окремих предметів та обрано профіль навчання.

1.10. Заклад має право:

1) визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом;

2) визначати варіативну частину робочого навчального плану;

3) в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

4) спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

5) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

6) бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

7) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

8) залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.11. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами  визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад забезпечує належний рівень підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, має три рівні освіти:

 • початкова освітатривалістючотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільнасередняосвітатривалістю два роки.

2.2. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою закладу.

2.3. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма та складений на її основі робочий навчальний план. Освітня програма розробляється на основі типових освітніх програм, схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи закладу (щоденний, річний).

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.6. Зарахування учнів до закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви від батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) та інші документи відповідно до чинного законодавства України. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.7. У закладі для учнів початкових класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1-го вересня і закінчуються  не пізніше 1-го липня наступного року.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. Медичне обслуговування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.11. За погодженням із засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у першому класі –35 хвилин, у другому-четвертому класах – 40 хвилин, у п’ятому – одинадцятому (дванадцятому)  класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою закладу  і затверджується директором. Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинного законодавства. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, бальне оцінювання навчальних досягнень учнів розпочинається з другого класу. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового та річного оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків або осіб, що їх замінюють, класним керівником.

2.17. Переведення і випуск учнів закладу здійснюється в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.                                                  

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ про освіту:

1) про здобуття початкової освіти – табель успішності;

2) про здобуття базової середньої освіти – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

3) про здобуття профільної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

 2.20. За успіхи у навчанні  для учнів  встановлюються такі форми  морального заохочення:

1) похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

2) золота медаль «За високі досягнення у навчанні» або срібна «За досягнення у навчанні».

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є:

 • учні (вихованці);
 • керівники;
 • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими нормативно-правовими актами, Статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.3.  Учні закладу мають право:

1) на одержання безкоштовної загальної середньої освіти у відповідності до державних стандартів;

2) на участь в управлінні закладом, право обирати та бути обраним в раду закладу;

3) на вибір форми навчання, позашкільних та позакласних занять;

4) на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

5) на доступ до інформації  з усіх галузей знань;

6) брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

7) брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

8) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

9) брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

10) на добровільне переведення до інших закладів освіти;

11) на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

12) на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

2) дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

3) бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;

4) дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

5) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

6) дотримуватися правил особистої гігієни;

7) поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

8) виконувати вимоги працівників закладу згідно з вимогами Статуту і правилами внутрішнього розпорядку;

9) систематично і ґрунтовно працювати над своїм інтелектуальним та фізичним розвитком;

10) дотримуватись засад культури поведінки у відношенні до інших учнів, учителів та інших працівників закладу освіти.

3.5. Учні закладу залучаються, за їх згодою та за згодою батьків або осіб, які їх  замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.6. Учням забороняється:

1) приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, тютюнові, токсичні і наркотичні речовини;

2) використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;

3) застосовувати фізичну силу для з’ясування  стосунків, залякування та вимагання;

4) проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

3.7. Педагогічними працівниками закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.     

3.9. Педагогічні працівники закладу мають право на:

1) захист професійної честі та гідності;

2) самостійний вибір  форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців), участь в обговоренні та вирішенні питань організації  освітнього  процесу;

3) проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

4) виявлення педагогічної ініціативи;

5) вибір форм підвищення своєї кваліфікації;

6) позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

7) участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

8) соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

3.10. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

3) сприяти зростанню іміджу закладу;

4) утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5) виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

6) брати участь у роботі педагогічної ради;

7) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

8) готувати учнів до самостійного життя на засадах взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

9) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

10) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

11) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

12) виконувати накази і розпорядження директора закладу, засновника або уповноваженого ним органу;

13) ретельно реалізовувати основні функції закладу – навчальну, виховну й опікунську;

14) прагнути до повного розвитку особистості учня і власного удосконалення;

15) у своїх освітніх діях керуватись толерантним ставленням до учнів, поважати їх гідність і піклуватись про їх здоров’я;

16) згідно з Положенням про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  систематично перевіряти знання, уміння та навички учнів у різних формах з умовою дотримання їх об’єктивності;

17) надавати допомогу учням у навчанні шляхом індивідуальних та групових консультацій;

18) надавати батькам повну і достовірну інформацію про особистість дитини, її поведінку, успіхи в навчанні, але тільки при особистому спілкуванні, не допускаючи колективного обговорення за участю осіб, які не мають родинного відношення до дитини, в т.ч. і на громадських зібраннях;

19) організовувати запобіжні заходи, які дають можливість розв’язання конфліктів в учнівському колективі, а також між учнями та іншими членами колективу закладу.

Крім цього, педагогічний працівник закладу:

 • повинен удосконалювати свої науково-методичні знання, а також істотно підвищувати свій інтелектуальний рівень;
 • має право користуватися в своїй діяльності професійною допомогою з боку адміністрації закладу, педагогічної ради, наукових установ, засновника або уповноваженого ним органу;
 • виконувати вимоги Закону України «Про освіту», що регулюють відносини між закладами освіти, політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями;
 • зобов’язаний в освітньому процесі дотримуватись вимог «Державних стандартів освіти», навчальних програм та календарних планів.

3.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.12. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.14. Права і обов’язки технічного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та посадовими інструкціями.

3.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

1) вибирати заклади освіти та форми навчання для неповнолітніх дітей;

2) обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

3) звертатися до засновника або уповноваженого ним органу, директора закладу, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

4) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу;

5) приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу;

6) захищати законні інтереси дітей.

3.16. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

1)  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

2)  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

3) поважати гідність дитини, виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища.

3.17. У разі невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати клопотання про притягнення до відповідальності таких осіб.

3.18. Представники громадськості мають право:

1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  закладу;

2) керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

3) сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

4) проводити консультації  для педагогічних працівників;

5) брати участь в організації освітнього процесу.

3.19. Представники громадськості зобов’язані дотримуватись Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління закладом здійснюється Новоград-Волинською міською радою через управління освіти і науки міської ради.

Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради в межах своєї компетенції:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти міста;

2) створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

3) у разі ліквідації в установленому законодавством порядку закладу вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти;

4) організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

5) забезпечує педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;

6) сприяє впровадженню інноваційної діяльності;

7) забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

8) призначає на посаду і звільняє з посади керівника закладу з дотриманням вимог чинного законодавства;

9) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших нормативних актів.                  

4.2. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його керівник (директор). Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, порядок проведення якого затверджується рішенням міської ради, строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії шляхом укладання контракту. Директором може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Одна і та сама особа не може бути директором цього закладу більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

Заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором закладу. Керівник закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4.3. Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу:

1) планує роботу закладу;

2) схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

3) формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

4) розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

5) приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

6)  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7) розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

8) ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

9) розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

10) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

11) розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.

   Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями директора.

4.4.   Вищим   колегіальним органом   громадського   самоврядування   закладу  є  загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів закладу другого-третього ступенів – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів (по 30 чол.). Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник або уповноважений ним орган.

Загальні збори:

1) обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

2) заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

3) розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності  закладу;

4) затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу.

4.5. У період між загальними зборами діє рада закладу.                                  

4.5.1. Метою  діяльності  ради  є:

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
 • розширення колегіальних форм управління закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.5.2. Основними завданнями ради є:

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.5.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.5.4. Рада  закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства, гласності. 

 Рада працює за планом, затвердженим загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або членами ради, а також з ініціативи директора закладу, засновника або уповноваженого ним органу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх заміняють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  закладу.

4.5.5. Очолює раду закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язані з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

4.5.6. Рада закладу:

1) організовує виконання рішень загальних зборів;

2) вносить пропозиції щодо зміни типу, профільності навчання, вивчення іноземних мов, інших навчальних дисциплін тощо;

3) затверджує  режим роботи закладу керуючись чинним законодавством;

4) сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах місцевого самоврядування;

5) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

6) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

7) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

8) виступає ініціатором проведення благодійних акцій;         

9) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

10) приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

11) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

12) сприяє педагогічній освіті батьків;

13) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;                     

14) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

15) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

16) розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу;

17) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

18) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та  зміст їх роботи визначаються радою.

4.6. При закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.7. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб осіб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.7.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на покращення умов навчання і виховання учнів закладу;
 • зміцнення навчальної,  матеріально-технічної, спортивної бази  закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників  закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

4.7.2. Піклувальна рада формується у складі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.   

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.7.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;          
 • гласності.

 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомірним,  якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.7.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає членів і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.           

4.7.5. Піклувальна рада має право:

1) вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної, наукової, культурно-спортивної бази  закладу;

2) залучати додаткові джерела фінансування закладу;

3) вживати заходи для зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  закладу;

4) стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

5) брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи  закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

6) створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.8.  Директор  закладу:

4.8.1 організовує освітній процес;

4.8.2 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

4.8.3 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

4.8.4 відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

4.8.5 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі;

4.8.6 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

4.8.7 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

4.8.8 здійснює розподіл педагогічного навантаження в закладі відповідно до вимог чинного законодавства;

4.8.9 забезпечує права учнів на їх захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

4.8.10 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо;

4.8.11 контролює та відповідає за належну організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

4.8.12 затверджує та змінює штатний розпис закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів, затверджених центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері освіти;

4.8.13 призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу; 

4.8.14 має право оголошувати конкурс на вакантну посаду в закладі;

4.8.15 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

4.8.16 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

4.8.17 за погодженням із профспілковим комітетом або профспілковим представником (за наявності) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу;

4.8.18 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

4.8.19 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, уповноваженим ним органом;

4.8.20 без доручення діє від імені та представляє заклад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, фізичними особами і відповідає перед засновником та уповноваженим ним органом за результати діяльності закладу;

4.8.21 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу, має право відкривати в установленому порядку рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби при переході на самостійний бухгалтерський облік;

4.8.22 у випадку прийняття рішення про перехід на самостійний бухгалтерський облік відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років та створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, організовує здійснення закупівель відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі та несе за це відповідальність передбачену законом.

Здійснює інші повноваження визначені нормативно-правовими актами, рішеннями засновника або уповноваженого органу та цим Статутом.

4.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу. Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10. У закладі можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база  закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі закладу.

5.2. Майно закладу є власністю територіальної громади міста Новограда-Волинського і належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, Статуту закладу та укладених ним договорів.

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні (майстерень), спортивного залу (залів), бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, харчоблоку (їдальні, роздаткового пункту), адміністративних  кабінетів тощо.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний період.

 6.2. Джерелами фінансування закладу є:

 • кошти державного, міського та інших бюджетів у розмірі, передбаченому чинним законодавством для фінансування закладів загальної середньої освіти;
 • кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової, матеріальної, гуманітарної допомоги, благодійні грошові і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Заклад  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями керівника закладу, внутрішніми документами закладу. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.5. Бухгалтерський облік в закладі може здійснюватись самостійно за наявності відповідного рішення керівника закладу. Для цього закладу надається право відкривати реєстраційний рахунок закладу в органах Державної казначейської служби України в порядку,  визначеному законодавством.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

8.2.  Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України  в формі інституційного аудиту відповідно Закону України «Про освіту».

8.3. У закладі можуть проводитися перевірки (інспектування) з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану організації роботи закладу з певного напряму, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводяться засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом реорганізації або ліквідації та здійснюється за рішенням Новоград-Волинської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

9.2. При реорганізації або ліквідації закладу звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9.3. Заклад припиняє свою діяльність із дня виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Міський голова В.Л. Весельський